top of page

Regulamentul

de organizare şi desfăşurare

a Concursului de Informatică

„Adolescent Grigore Moisil-AGM"

Ediţia III

I. Prezentare generală

Art. 1. Cadrul legislativ la care se raportează prezentul regulament este:

a) Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Anexa 1 si Anexa2 a OMECTS 3035/10.01.2012 privind aprobarea metodologiei - cadru de

organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare;

Art .2. a) Prezentul regulament specific reglementează organizarea şi desfăşurarea Concursului National de Informatică „Adolescent Grigore Moisil-AGM", în sediul Colegiului National "Spiru Haret" din Municipiul Bucureşti.

b) Prevederile prezentului regulament se aplică numai în cazul în care nu contravin prevederilor Anexei 1 a OMECTS 3035/10.01.2012 privind aprobarea metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, cu excepţia prevederilor privind contestaţiile.

Art 3. La acest concurs pot participa elevi din clasele V-Xll, din municipiul Bucureşti şi din judeţe, în baza unei selecţii realizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. Inscrierea participanţilor se va face prin intermediul unităţilor de învăţământ, care vor comunica listele elevilor, transmiţând datele cu respectarea termenelor comunicate de organizatori, atât în format editabil (Excel) cât şi scanate sub semnătura directorului şi ştampila unităţii. La acest concurs,fiecare unitate scolara concurenta va fi reprezentata printr-o echipa formata din maxim trei elevi.

Art. 4.a) Timpul de lucru efectiv pentru probele scrise este de 5 ore

b) Proba scrisă este constituită din 10 - 12 subiecte de natura algoritmica, fiecare subiect fiind notat cu 0 sau 100 de puncte. Punctajul lucrării este reprezentat de suma punctajelor obtinute la fiecare subiect. Structura subiectelor este hotărâtă de Comisia de Organizare a Concursului, în baza programei de concurs de la faza nationala a Olimpiadei de Informatica din anul scolar curent.Cunoştinţele suplimentare faţă de programa şcolară pot fi folosite în rezolvarea problemelor de concurs.

II. Organizarea concursului

Art. 5. Concursul va fi organizat în 29.03.2017.

Colegiul Naţional Spiru Haret - Bucureşti asigură spaţiul şi logistica destinate organizării şi desfăşurării concursului. Evaluarea lucrărilor se va realiza la Colegiul Naţional Spiru Haret de catre comisia stiintifica a concursului.

Art. 6. Întrega responsabilitate a organizării şi desfăşurării concursului aparţine organizatorilor de la centru de concurs(sediul Colegiului Naţional Spiru Haret,Bucuresti)

Art. 7. Regimul documentelor rezultate în urma organizării şi desfăşurării concursului este stabilit prin prevederile art. 37 din Anexa 1 a OMECTS 3053 / 2012.

Art. 8. (1) Etapa de evaluare a lucrărilor scrise se raportează la prevederile art. 45-47 din Anexa 1 a OMECTS 3053/2012.

(2) Activităţile privind evaluarea lucrărilor scrise se realizează în ziua susţinerii probei.

(3) La finalizarea etapei de evaluare, lista echipajelor cu rezultatele obţinute se afişează în ordinea descrescătoare a problemelor facute,iar in caz de egalitate,in ordine crescatoare a penalizarilor (coeficient ce se calculeaza pe baza timpului scurs pana la trimiterea ultimei surse si in functie de numarul de trimiteri facute de echipa).

Art. 9. La acest concurs nu se admit contestaţii.

Art. 10. (1) Punctajele de premiere vor fi stabilite în şedinţa de lucru a comisiei stiintifice a concursului, după analizarea rezultatelor, respectând prevederile Anexei 1 a OMECTS 3035/10.01.2012, art, 53-55.

(2) Echipa castigatoare va primi un trofeu. Primele 10 echipe clasate vor primi medalii si diplome de merit. Toti elevii participanti vor primi diploma de participare.

III. Dispoziţii finale

Art. 11. Transmiterile tardive sau incomplete ale datelor de către unităţile de învăţământ, privind elevii participanţi la concurs în absenţa unor cauze obiective, pot duce la descalificarea echipei şcolii din concurs. Consecinţele acestei situaţii vor fi asumate integral de către unităţile de

învăţământ care nu au respectat termenele de transmitere a datelor.

Art. 12. Organizatorii concursului au obligaţia de a realiza un raport al organizării şi desfăşurării concursului, cuprinzând date specifice şi indicatori de realizare a obiectivelor propuse. Raportul va fi postat pe site-ul oficial al concursului.

bottom of page